První golfový club Znojmo o. s.

Stanovy
Prvního golfového clubu Znojmo o. s.

Úplné znění Stanov PGKZ schválených valnou hromadou dne 16. 3. 2007:

Článek I
Všeobecná ustanovení

První golfový club Znojmo o.s. je dobrovolným občanským sdružením fyzických a právnických osob podle zákona č. 83/1990 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků. Sdružení je samostatnou, řádně registrovanou právnickou osobou, s právem zřizovat své organizační jednotky, zakládat jiné právní subjekty, nebo se stát součástí jiných právních subjektů.

I.1
Název sdružení

První golfový club Znojmo o.s. (zkratka „PGCZ“ nebo „klub“).

I.2
Adresa sídla

Znojmo, Rooseveltova 29, PSČ: 669 02.

I.3
Doba trvání

PGCZ byl založen na dobu neurčitou.

I.4
Číslo registrace

Registrace byla provedena dne 15.6. 2004 Ministerstvem vnitra České republiky pod č.j. VS/1 -1/57658/04-R. Jakékoli budoucí změny „Stanov PGCZ“ musí být po svém schválení opětovně zaregistrovány v úplném znění u Ministerstva vnitra České republiky.

I.5
Členství v České golfové federaci

Dne 12. 3. 2005 PGCZ přijat za člena České golfové federace (zkratka „ČGF“)

Článek II
Poslání a cíle

 • II.1 Posláním a hlavním cílem činnosti PGCZ je vytváření podmínek k aktivnímu provozování golfové hry, se zaměřením především na:
  • a) zajišťování sportovní a klubové činnosti svých členů
  • b) rozvoj a propagace golfového sportu, jako prostředku aktivního odpočinku,
  • c) rozšiřování nabídky služeb souvisejících s provozováním a rozvojem golfového sportu.
 • II.2 Hájit zájmy klubu a jeho členů ve vztahu k jiným subjektům.
 • II.3 Sportovní činnost koordinovat s činností ČGF v tuzemsku i zahraničí.
 • II.4 Za účelem realizace výše uvedených záměrů zabezpečovat nezbytnou organizační a hospodářskou činnost, včetně vytváření ekonomické základny nezbytné pro plnění těchto záměrů.

Článek III
Vznik a zánik členství

 • III.1 o přijetí zájemců za člena klubu vždy rozhoduje Správní rada klubu (zkratka „SR“), přičemž na přijetí za člena klubu není právní nárok.
 • III.2 Členem PGCZ se může stát fyzická osoba která splní následující podmínky:
  • a) souhlasí se „Stanovami PGCZ“, ztotožňuje se s jejími cíli a chce se podílet na jejich naplňování,
  • b) souhlasí s disponováním se svými osobními údaji, v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, z důvodů členské evidence,
  • c) odevzdá vyplněnou a vlastní rukou podepsanou přihlášku v kanceláři PGCZ nebo členům SR, čímž se přihlásí k respektování členských povinností,
  • d) do 14 dnů od případného kladného rozhodnutí SR a písemného informování nového zájemce o členství, uhradí členský vstupní i roční příspěvek stanovený Valnou hromadou klubu (zkratka „VH“)
 • III.3 Zájemce o členství se stává členem klubu PGCZ teprve zaplacením členského vstupního a ročního příspěvku. v případě, že oba příspěvky nebudou ve stanoveném termínu zaplaceny, členství nevzniká a přihláška je neplatná.
 • III.4 Pokud není stanoveno jinak, není členství časově omezeno.
 • III.5 Členské záležitosti budou vždy řešeny písemnou formou na adresu člena klubu, k čemuž člen svým podpisem přihlášky dává výslovný souhlas. Současně tím stvrzuje i možnost pro pověřeného správce na straně klubu, disponovat jeho osobními údaji a to vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., včetně umístění požadovaných údajů na server ČGF. v případě všeobecných informací souhlasí dále s jejich zasíláním formou elektronické pošty na jím uvedenou adresu v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších změn a doplňků.
 • III.7 Členství v PGCZ zaniká:
  • a) dobrovolnou písemnou výpovědí členství ze strany člena doručenou do sídla PGCZ,
  • b) zrušením členství z rozhodnutí SR PGCZ pro neplnění členských povinností
  • c) smrtí člena,
  Ve všech případech je zánik členství bez nároku na finanční vyrovnání ze strany PGCZ a bývalý člen nemá nárok na vrácení zaplaceného vstupního příspěvku.

Článek IV
Práva člena

 • a) v případě sportovních a morálních kvalit reprezentovat klub na základě nominace,
 • b) účastnit se akcí pořádaných PGCZ, dle jejich propozic a stanovených podmínek,
 • c) kandidovat na všechna volená místa v orgánech klubu,
 • d) účastnit se VH, hlasovat zde a uplatňovat své návrhy a protinávrhy,
 • e) uplatňovat požadavky a stížnosti u SR, přičemž ta je povinna odpovědět do 3 týdnů od jejich doručení,
 • f) odvolat se proti rozhodnutí SR v rámci jednání VH.

Článek V
Povinnosti člena

 • a) řídit se „Stanovami PGCZ“,
 • b) plně respektovat pokyny a rozhodnutí VH a SR PGCZ a svým vystupováním a jednáním přispívat k dobrému jménu klubu,
 • c) účastnit se akcí pořádaných PGCZ, dle jejich propozic a stanovených podmínek,
 • d) uhradit roční členský příspěvek schválený VH pro příslušný kalendářní rok,
 • e) oznámit kanceláři PGCZ důležité změny, zejména změnu poštovní doručovací adresy.

Článek VI
Orgány sdružení

 • VII.1 Valná hromada PGCZ (zkratka „VH“) — VH je nejvyšším orgánem PGCZ. Skládá se ze všech členů PGCZ s hlasovacím právem.
 • VII.2 Správní rada PGCZ (zkratka „SR“) — Statutární orgán klubu. v době mezi VH je řídícím a odpovědným orgánem PGCZ a jedná jeho jménem.
 • VII.3 Sportovně technická komise PGCZ (zkratka „STK“) — Sportovně-technickým orgánem je STK, kdy předsedu STK a další členy na návrh předsedy STK volí a odvolává SR PGCZ. Volba musí proběhnout do 60-ti dnů po zvolení nové SR na VH. Předseda STK musí být zvolen ze členů SR. Člen STK musí být členem PGCZ. Její funkční období je tříleté. Základní principy práce této komise definuje SR klubu.

Článek VII
Valná hromada PGCZ

 • VIII.1 Do působnosti VH patří zejména:
  • a) projednávání a schvalování „Stanov PGCZ“
  • b) volba a odvolání členů SR,
  • c) schvalování zpráv předložených SR a STK o činnosti klubu, jeho hospodaření v uplynulém období a stavu členské základny, případně důležitých smluv, u kterých si toto právo vyhradí,
  • d) schválení ročního plánovaného rozpočtu klubu,
  • e) stanovení výše vstupních a ročních členských příspěvků u všech forem členství,
  • f) rozhodnutí o sloučení, rozdělení či zrušení klubu, schvalování založení jiných právních subjektů klubem či jejich zrušení, vstup do či výstup z jiných právních subjektů.
 • VIII.2 Právo zúčastnit se VH má:
  • a) každý člen klubu,
  • b) VH se mohou zúčastnit i nečlenové jako hosté, na základě písemného pozvání SR,
 • VIII.3 Svolání VH:
  • a) zajišťuje organizačně SR,
  • b) SR je povinna svolat VH nejméně jedenkrát za rok
  • c) pozvánka musí obsahovat: den, hodinu a místo konání VH, zda se svolává VH řádná či mimořádná a program jednání,
  • d) při podání písemného požadavku více jak 30% členů z celkového počtu je SR povinna svolat mimořádnou VH do 30-ti dnů od tohoto podání,
  • e) v dalších případech, kdy SR považuje svolání VH za nezbytné,
  • f) návrh zásadních materiálů, o kterých má VH jednat a kterými se má řídit, musí být členům klubu zpřístupněny SR nejméně 3 dny před konáním VH v sídle klubu.
 • VIII.4 Jednání VH:
  • a) řídí její předseda,
  • b) do doby zvolení předsedy řídí jednání VH prezident klubu nebo viceprezident,
  • c) osoba řídící VH musí zajistit její důstojný a nerušený průběh. Je oprávněna zakročit nebo dát pokyn k zakročení proti komukoliv, kdo svým chováním, jednáním či vystupováním narušuje nebo ohrožuje průběh jednání VH a také je oprávněna takovou osobu vyloučit z dalšího jednání VH,
  • d) VH se řídí schváleným programem, ke schválení musí dojít nadpoloviční většinou přítomných platných členských hlasů,
  • e) na VH se hlasuje o návrhu, resp. návrhu a protinávrzích k němu tak, že se nejdříve hlasuje o případných protinávrzích v pořadí od posledního k prvnímu podanému a pak o původním návrhu. Pokud spolu některé protinávrhy souvisejí, je možno o nich hlasovat současně. Byl-li některý předložený návrh či protinávrh přijat, o dalších návrzích či protinávrzích k stejné tématice se již nehlasuje. Pokud se přijatý protinávrh týkal jen části návrhu, hlasuje se o zbytku návrhu. v případě, že žádný protinávrh nebyl přijat, hlasuje se o původním návrhu jako o celku,
  • f) o průběhu VH se pořizuje zápis, včetně usnesení, dle podmínek vyplývajících ze schváleného jednacího řádu VH,
  • g) na základě písemné žádosti může každý člen PGCZ požádat o kopii zápisu z VH.
 • VIII.5 Rozhodování VH:
  • a) VH je usnášeníschopná při účasti více jak 30% členů z celkového počtu členů PGCZ s hlasovacím právem v den konání VH,
  • b) pokud není řádná VH usnášeníschopná ani po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jednání, svolá SR novou VH tak, aby se tato konala nejpozději do 4 týdnů od termínu konání původně svolané řádné VH,
  • c) jestliže VH hlasuje o změnách ve „Stanovách PGCZ“, pak k jejich schválení musí dojít 2/3 většinou přítomných platných členských hlasů se zaokrouhlením na celé číslo směrem nahoru,
  • d) v ostatních případech přijímá VH svá rozhodnutí na základě schváleného hlasovacího řádu. v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta a pokud ten není přítomen, pak hlas viceprezidenta,
  • e) hlasování o SR probíhá tajnou volbou.
  • f) v případě, že po vypršení funkčního období nedojde na nejbližší VH ke zvolení nové SR zůstávají všichni členové odstupující SR ve svých funkcích do doby zvolení nové
  • g) nastane-li situace neřešená těmito „Stanovami PGCZ“ nebo obecně závaznými právními předpisy, rozhoduje o dalším postupu v uvedeném pořadí: předseda VH, prezident klubu, popřípadě viceprezident,
  • h) žádné rozhodnutí či usnesení VH nesmí být v rozporu s jakýmkoli článkem „Stanov PGCZ“ a obecně závaznými právními předpisy, jinak je osoba řídící VH povinna prohlásit toto za neplatné, včetně uvedení této neplatnosti do zápisu z VH.

Článek VIII
Správní rada PGCZ

 • IX.1 Složení, ustavení SR:
  • a) SR má tři členy, kteří jsou voleni VH.
  • b) SR si následně zvolí ze svých řad prezidenta a viceprezidenta (zástupce prezidenta), který v případě zániku členství prezidenta automaticky přebírá jeho funkci,
  • c) kandidáty na místa volených členů SR navrhuje jednak odstupující SR, jednak členové klubu před započatou volbou. Kandidátem či členem SR může být pouze člen PGCZ, jehož členství v PGCZ trvá v té době nepřetržitě nejméně 24 měsíců v případě prezidenta a 12 měsíců u ostatních členů SR, je starší 18-ti let a má čistý trestní rejstřík,
  • d) funkce člena SR zaniká, jestliže přestane mít čistý trestní rejstřík; tím je místo považováno za uvolněné,
  • e) člen SR může své místo ve SR dobrovolně uvolnit a to na základě písemného oznámení doručeného SR,
  • f) místo člena SR se automaticky uvolňuje zánikem jeho členství v PGCZ dle „Stanov PGCZ,
  • g) SR má pravomoc odvolat kteréhokoli voleného člena SR, pokud ten poruší „Stanovy PGCZ“, případně dlouhodobě neplní své povinnosti dle „Stanov PGCZ“, přičemž tímto odvoláním se jeho místo považuje za uvolněné,
  • h) obsazení uvolněného voleného místa člena SR lze v průběhu funkčního období SR řešit doplňovací volbou, kdy kandidáty na pozici voleného člena SR navrhuje a schvaluje SR nadpoloviční většinou všech svých zbývajících členů
 • IX.2 Funkční období SR je tříleté.
 • IX.3 Do působnosti SR patří zejména:
  • a) rozhodovat ve věcech klubu, pokud to „Stanovy PGCZ“ a právní předpisy umožňují,
  • d) svolávat VH a organizačně zajišťovat její průběh a navrhovat znění dokumentů schvalovaných VH,
  • e) vykonávat platná usnesení a rozhodnutí VH,
  • i) zajišťovat vedení evidence a archivaci všech dokumentů souvisejících s činností klubu, zejména pak řádné a průkazné vedení účetnictví a všech souvisejících zákonných povinností,
 • IX.4 Svolávání a zasedání SR:
  • a) SR zasedá zpravidla jednou za 2 měsíce,
  • b) SR svolává k zasedání prezident, případně jím pověřený člen SR,
  • c) právo účasti na zasedání SR má každý člen SR. Zasedání se může účastnit také zapisovatel, jehož si SR zvolí,
  • d) dle své úvahy může SR přizvat k projednávání konkrétních bodů i další osoby,
  • e) zasedání SR řídí prezident klubu, případně jím pověřený člen SR,
  • f) SR je povinna vytvářet o průběhu svých zasedání zápisy, které podepisuje prezident, případně člen SR pověřený řízením zasedání a které musí být zveřejňovány formou dostupnou pro všechny členy PGCZ.
 • IX.5 Rozhodování SR:
  • a) SR se musí řídit „Stanovami PGCZ“, usneseními a rozhodnutími VH
  • b) jménem PGCZ vždy navenek vystupuje a hovoří prezident klubu,
  • c) viceprezident klubu je oprávněn vystupovat a hovořit jménem klubu za předpokladu,že o svém jednání uvědomí předem prezidenta klubu nebo v případě jeho dlouhodobé nepřítomnosti, která je delší než 1 měsíc,
  • f) SR přijímá svá rozhodnutí obecně se souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů. v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta a pokud ten není přítomen, pak hlas viceprezidenta.
  • h) jestliže jde o volbu prezidenta či viceprezidenta, nehlasuje ten, o jehož postavení je rozhodováno,
  • i) žádné rozhodnutí či usnesení SR nesmí být v rozporu s jakýmkoli článkem „Stanov PGCZ“. Jestliže člen klubu považuje některý krok SR za odporující si „Stanovám PGCZ“, pak je povinen zaslat SR písemnou formou svoji stížnost a na nejbližší VH navrhnout odvolání SR.
 • Článek IX
  Hospodaření PGCZ

  Hlavní zásady hospodaření PGCZ představují v následujícím uvedené body, přičemž jejich uplatňování se řídí pořadím jejich uvedení:

  • a) klub vede řádné účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, jako právnická osoba a hospodaří v souladu s obecně závaznými předpisy,
  • b) plán ročního finančního rozpočtu PGCZ schvaluje VH včetně adresného určení položek plánu (aktivity v oblasti nemovitostí musí být uvedeny samostatně),
  • c) nelze vytvářet v rozpočtu nové závazky, pokud není garantováno plnění závazků stávajících,
  • d) nelze schválit ztrátový rozpočet, bez právně doložitelného způsobu krytí ztráty,
  • e) SR je povinna řídit se ve své činnosti schváleným plánem ročního rozpočtu na aktuální rok s výjimkou situace dle bodu f) těchto zásad hospodaření. Jestliže VH není schválen tento plán, pak SR jedná v intencích předchozího schváleného plánu, s přihlédnutím ke zprávám o činnosti klubu a jeho hospodaření v uplynulém období,
  • f) pokud v průběhu svého funkčního období SR potřebuje učinit rozhodnutí týkající se změny adresného určení položek plánu nebo jejich přerozdělení, které není zachyceno ve schváleném rozpočtu a celková výše výdajů souvisejících s takovýmto rozhodnutím je vyšší než 10% celkových příjmů schváleného rozpočtu, pak toto rozhodnutí podléhá jednomyslnému souhlasu SR. Pokud nedojde k jednomyslnému souhlasu, pak rozhodnutí v této věci se přenáší na VH.

  Článek X
  Závěrečná ustanovení

  • XI.3 Znění těchto „Stanov PGCZ“ bylo schváleno řádnou VH PGCZ dne 16. 3. 2007.

copyright © První golfový club Znojmo o. s. | tvorba webu KREATIVA s.r.o. 2007